در کارخانه قند شمیم کنترل کیفیت شامل کنترل و آزمایش مواد اولیه و نیز بررسی فرآیند تولید محصول مطابق با استانداردهای موجود می‌باشد و گروه تضمین کیفیت ، گروهی از کارکنان است که برای بهبود فرآیند کاری،در راستای اهداف و فعالیت‌های مدیریت کنترل کیفیت سازمان، باانگیزه درونی و با نظارت سازمان غذا و دارو و استاندارد و از طریق جلسات منظم برای افزایش بازده کیفی شرکت تلاش می‌کنند.

 انتظارات و دانش علمی ما همیشه در حال تغییر است،بدین علت است که ما دائماً در حال آموزش ،ارتقا و تسهیم تجربیات خود با سازمان غذا و دارو و استاندارد و نیز با مشتریان و مصرف‌کنندگان هستیم.